tradingbo.com
tradingbo.com


Chăn nuôi Tiền Giang


Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang có tiền thân là Xí nghiệp Liên hợp Chăn nuôi Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 609/QĐ-UB ngày 13/08/1982 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang.

            Năm 1991, thực hiện theo Nghị định 388/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 919/QĐ-UB ngày 14/11/1992 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đổi tên thành Công ty Chăn nuôi Tiền Giang.

Ngày 24/06/2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1865/QĐ-UB chuyển Công ty Chăn nuôi Tiền Giang thành Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang.

            Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án chuyển thành công ty cổ phần theo Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 16/05/2016.

Copyright 2018

Địa chỉ: 157 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Số điện thoại: 0273 3870 077